Finanse

Aktywa i pasywa – przykłady i definicja

Aktywa i pasywa firmy

Aktywa i pasywa są zagadnieniami księgowymi dotyczącymi firm zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości. Wynika to z faktu, że oba te pojęcia są częścią składową najważniejszego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa jakim jest bilans.

Aktywa firmy – definicja

Aktywa to nic innego jak ogół składników majątku firmy, które są przez nią kontrolowane w danym momencie. Mają one wpływ na przyszłe zdarzenia od których oczekuje się przepływu korzyści ekonomicznych do danego przedsiębiorstwa w przyszłości.

W skład aktywów wchodzą wartości niematerialne i prawne, do których zaliczyć możemy koszty zakończonych prac rozwojowych, nabytą wartość firmy, nabyte autorskie prawa majątkowe, nabyte prawa do wynalazków, patentów i innych tego typu zagadnień oraz know-how firmy.

Ponadto aktywa dzielimy na aktywa trwałe w skład których wchodzą środki trwałe oraz środki trwałe w budowie, a także aktywa obrotowe, które stanowią składniki nietrwałe, a okres ich użytkowania jest krótszy niż jeden rok.

Czym są pasywa?

Odnosząc się do zagadnienia pasywów, to zdefiniować je możemy jako źródła z jakich pokrywany jest majątek przedsiębiorstwa. W związku z powyższym pasywa dzielimy zgodnie z terminem zapadalności na długoterminowe oraz krótkoterminowe. Ponadto określamy czy pasywa są trwałe (pochodzą z kapitału własnego firmy), czy może przejściowe (znajdują się przejściowo w dyspozycji firmy). Kolejno pasywa mogą być pochodzenia własnego oraz obcego.

Rozkładając kapitał własny na tak zwane czynniki pierwsze, możemy wyróżnić:

  • kapitał podstawowy (zakładowy), który określany jest jako ten najważniejszy,
  • kapitał zapasowy,
  • kapitał z aktualizacji wyceny,
  • kapitał rezerwowy.

W odniesieniu do kapitału obcego, możemy go zdefiniować jako ten, który został przekazany do dyspozycji przedsiębiorstwa na określony czas i po jego upływie musi zostać zwrócony. Przykładem kapitału obcego są: kredyty bankowe, zobowiązania wobec dostawców, pieniądze uzyskane z pożyczek, zobowiązania publicznoprawne, zobowiązania wobec pracowników oraz zobowiązania wynikające z papierów wartościowych.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *