Biznes

Co to jest numer REGON?

rejestr regon

REGON stanowi zbiór informacji o podmiotach gospodarczych, które działają na terenie Polski. Poddawany jest on bieżącym uaktualnieniom, a odpowiedzialny za to jest Główny Urząd Statystyczny. Informacje jakie są zawarte w bazie REGON dotyczą zakresu terytorialnego, własnościowego, branżowego, a także formy prawnej. Wyżej wspomniany rejestr jest traktowany jako najważniejsze źródło informacji dotyczące polskich przedsiębiorstw, w związku z czym rejestracja w nim jest obowiązkowa dla każdej nowopowstałej firmy.

Dodanie do rejestru REGON

Aby znaleźć się w rejestrze REGON należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego, jakim jest numer REGON. Składa się on z 9 cyfr, które są przypisywane konkretnej osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Zasada jest taka, że osiem pierwszych cyfr wyżej wspomnianego numeru to cyfry porządkowe, natomiast dziewiąta nazywana jest kontrolną i w tejże sekwencji musi być odmienna dla różnych przedsiębiorców.

Dodanie się do rejestru REGON jest darmowe

Procedura uzyskania numeru REGON jest nieodpłatna. Warto jednak pamiętać o tym, że w zależności od formy prawnej danej firmy, składanie wniosku o jego nadanie odbywa się na różnych formularzach. Jeżeli o wpis do rejestru REGON ubiega się osoba fizyczna lub też wspólnicy spółki cywilnej, wówczas są oni zobowiązani do wypełnienia formularza CEIDG-1, który składany jest w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli jednak mowa o przedsiębiorcach, którzy podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli dobrze wszystkim znanemu KRS, wówczas są oni zobowiązani do złożenia wniosku o nadanie numeru REGON na formularzu zwanym RG-1. Zarówno w przypadku formularza CEIDG-1, jak i RG-1 muszą być one osobiście złożone przez właścicieli firm w najbliższym Głównym Urzędzie Statystycznym.

Rozwiewając wszelkie wątpliwości na temat tego, kto podlega obowiązkowi wpisu do REGON, to są to wszystkie osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także jednostki lokalne wyżej wspomnianych podmiotów.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *